انجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب درانجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب در روز 21 بهمن در انجمن پویا

تقدیر از مسئولین باشگاه ورزشی علوی

تقدیر از مسئولین باشگاه ورزشی علوی جهت همکاری با انجمن پویا

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شبکه حمایت از معلولین ذهنی کشور اردیبهشت 98

سفر مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا (انجمن پویا) خانم دکتر آذری به تهران جهت…

ماموریت و چشم انداز انجمن پویا

ماموریت و اهداف انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا   افزایش سطح آگاهیهای عمومی در زمینه عوامل…

اعضای هیات مدیره انجمن پویا

اعضای هیات مدیره انجمن پویا