انجمن پویا

با انجمن پویا در ارتباط باشید …

همکاران ما در انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا در وقت اداری پاسخگوی شما دوستان هستند .

شماره تلفن انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا

07136276743

شماره موبایل انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا

خانم دکتر زهرا آذری 09173154953

جناب آقای احمد منصوری 09177121222

خانم فاطمه مشکسار 09177109880

آدرس انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا

شیراز خیابان قصر الدشت کوچه 59 فرعی59/2

 پلاک 447