انجمن پویا

سالن ابو ریحان انجمن پویا

اجرای موسیقی دف افراد با نیازهای ویژه ذهنی دربهمن ماه 98 در سالن ابو ریحان

آخرین جلسه موسیقی دلدادگان پویا در بهزیستی فتح المبین

جلسه موسیقی

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین شنبه 3 اسفند 98

کنسرت موسیقی افراد با نیاز های ویژه ذهنی انجمن پویا

گروه موسیقی دلدادگان پویا آخرین جلسه تمرین موسیقی گروه ساز کوبه ای دف در بهزیستی فتح…

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا 2

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

گرامیداشت روز سندرم دوان در انجمن پویا

به وقت مسابقه ورزشی – انجمن پویا

به وقت مسابقه ورزشی – انجمن پویا

به وقت جشن سال نو و ورزش در انجمن پویا

به وقت جشن و ورزش در انجمن پویا

به وقت ورزش در انجمن پویا

به وقت ورزش در انجمن پویا

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا