انجمن پویا

سالن ابو ریحان انجمن پویا

اجرای موسیقی دف افراد با نیازهای ویژه ذهنی دربهمن ماه 98 در سالن ابو ریحان