انجمن پویا

کنسرت موسیقی افراد با نیاز های ویژه ذهنی انجمن پویا

گروه موسیقی دلدادگان پویا

آخرین جلسه تمرین موسیقی گروه ساز کوبه ای دف در بهزیستی فتح المبین در تاریخ 3 تسفند ماه 98 تمرین جهت اولین کنسرت موسیقی افراد با نیاز های ویژه ذهنی پویا