انجمن پویا

سالن ابو ریحان انجمن پویا

اجرای موسیقی دف افراد با نیازهای ویژه ذهنی دربهمن ماه 98 در سالن ابو ریحان

آخرین جلسه موسیقی دلدادگان پویا در بهزیستی فتح المبین

جلسه موسیقی

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین

گروه موسیقی دلدادگان انجمن پویا سالن فتح المبین شنبه 3 اسفند 98

کنسرت موسیقی افراد با نیاز های ویژه ذهنی انجمن پویا

گروه موسیقی دلدادگان پویا آخرین جلسه تمرین موسیقی گروه ساز کوبه ای دف در بهزیستی فتح…

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا

کارگاه هنری نقاشی انجمن پویا

کارگاه هنری نقاشی انجمن پویا

نمایشگاه بچه های انجمن پویا

نمایشگاه بچه های انجمن پویا

نمایشگاه انجمن پویا 2

نمایشگاه انجمن پویا

نمایشگاه انجمن پویا

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا

برگزاری نمایشگاه نقاشی افراد با نیازهای ویژه پویا در مهرماه 98 انجمن حمایت از کودکان استثنایی…