انجمن پویا

کارگاه هنری نقاشی انجمن پویا

کارگاه هنری نقاشی انجمن پویا

نمایشگاه بچه های انجمن پویا

نمایشگاه بچه های انجمن پویا

نمایشگاه انجمن پویا 2

نمایشگاه انجمن پویا

نمایشگاه انجمن پویا

جشن انجمن پویا

جشن انجمن پویا

جشن روز جهانی سندرم داون در انجمن پویا

جشن روز جهانی سندرم داون در انجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب درانجمن پویا

برگزاری جشن انقلاب در روز 21 بهمن در انجمن پویا

نمایشگاه نقاشی انجمن پویا

برگزاری نمایشگاه نقاشی افراد با نیازهای ویژه پویا در مهرماه 98 انجمن حمایت از کودکان استثنایی…

تقدیر از مسئولین باشگاه ورزشی علوی

تقدیر از مسئولین باشگاه ورزشی علوی جهت همکاری با انجمن پویا

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شبکه حمایت از معلولین ذهنی کشور اردیبهشت 98

سفر مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان استثنایی پویا (انجمن پویا) خانم دکتر آذری به تهران جهت…